Για να δεις τ' αστέρια...
Πρέπει να σηκώσεις κεφάλι!

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Για ένα χρόνο θα μένουν «φακελωμένες» οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Για δώδεκα μήνες θα τηρούνται αρχεία, υποχρεωτικά, από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας όλα τα δεδοµένα των επικοινωνιών οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Στα στοιχεία που καταγράφονται, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβάνονται και οι συνομιλίες μέσω email αλλά και οι αναπάντητες κλήσεις.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και ενσωματώνει κοινοτική οδηγία, τα δεδομένα θα διατηρούνται για διάστημα ενός χρόνου και στη συνέχεια θα καταστρέφονται. Στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα καταγράφεται οι αριθμοί τηλεφώνου, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των συνδρομητών αλλά και στοιχεία όπως κλήσεις που προωθούνται και αναπάντητες κλήσεις. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές συνομιλίες, θα καταγράφονται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του συνδρομητή, η διεύθυνση IP αλλά και ο πάροχος.
Αρμόδιες για τον έλεγχο των εταιρειών θα είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα δεδοµένα θα τηρούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και θα καταστρέφονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µετά την εκπνοή του δωδεκάµηνου.
Το νοµοθέτηµα καθιστά τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπεύθυνους για την υποχρεωτική διατήρηση των δεδοµένων, ώστε αν παραστεί ανάγκη να τα διαβιβάσουν στις αρµόδιες αρχές, όπως ρητά αναφέρει η Οδηγία 2006/24/ΕΚ µε γνώµονα τη βεβαιότητα ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο «στη µάχη κατά της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος».
Το νοµοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από τον υπουργό ∆ικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, επανακαθορίζει επίσης και τους όρους λειτουργίας των καµερών µε την έγκριση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το νοµοθέτηµα καταργεί τη δικαιοδοσία των εισαγγελικών αρχών επί της λειτουργίας των συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης και προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη ρύθµιση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το προεδρικό διάταγµα θα συσχετίζει τον σκοπό της εγκατάστασης µε τις αρµοδιότητες της εκάστοτε αρχής και θα θέτει συγκεκριµένα κριτήρια για την αναγκαιότητα της επιτήρησης και της επεξεργασίας των δεδοµένων.
Ειδικότερα όσον αφορά τις διαδηλώσεις, η χρήση καµερών θα πρέπει να έχει εξαιρετικό χαρακτήρα, αναλόγως δηλαδή των περιστάσεων, ενώ το προεδρικό διάταγµα θα εξειδικεύει τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας. Της έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος θα προηγείται γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων, στην οποία θα γνωστοποιείται γενικότερα κάθε επεξεργασία δεδοµένων.

πηγή: TVXS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου